مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-1. روش پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. پس، از لحاظ هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی مبتنی بر تحقیقات میدانی می باشد؛ زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته­ها برای حل مسائل موجود در سازمان­ها صورت گرفته می باشد. به تعبیری، بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات پژوهش، آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه موردنظر تعمیم داده شده و مورد بهره گیری­ی مدیران، تحلیلگران، سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، حسابرسان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی می­باشد؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را مطالعه می­کند و از طرف دیگر، ارتباط­ی بین متغیرهای مختلف را با بهره گیری از تحلیل رگرسیون تعیین می­کند. در این پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره برای مطالعه ارتباط بین متغیرها بهره گیری شده می باشد. روش آماری موردنظر جهت برآورد متغیرهای پژوهش، روش داده­های ترکیبی می­باشد.

3-2. قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح می­گردد.

قلمرو موضوعی پژوهش: در پژوهش حاضر به ارتباط بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته می­گردد.

قلمرو زمانی پژوهش: پژوهش حاضر شامل اطلاعات مالی صندوق ها طی دوره­ی 3 ساله از 1390 تا 1392 می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: جهت تأیید یا رد فرضیه­های پژوهش، کلیه صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته گردید و جهت آزمون فرضیه، نمونه­ای از این صندوق ­ها انتخاب گردید که دو شرط زیر را دارا باشند:

  1. تا قبل از شروع سال 1390 تأسیس شده باشند.
  2. از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1392 در بورس حضور فعال داشته باشند و طی این سال­ها اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را به گونه کامل ارائه کرده باشد.

از آنجایی که تا انتهای سال 1389, 39 صندوق سرمایه گذاری فعال در ایران وجود داشت که از این تعداد، 4 صندوق با درآمد ثابت و 33 صندوق در زمینه سهام فعالیت می­کنند(گزارش­های سازمان بورس و اوراق بهادار,1389). از این 39 صندوق، 20 صندوق به عنوان نمونه پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفت و 19 صندوق دیگر به دلیل انحلال و یا عدم دسترسی به داده های موردنظر، مورد بهره گیری قرار نگرفت (به پیوست 13 مراجعه گردد).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید