شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

5-1. بحث و نتیجه­گیری

در این قسمت به تبیین نتایج حاصل از پژوهش می­پردازیم.

برای مطالعه مانایی متغیرها در مطالعه­ی حاضر، از چهار آزمون لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر فیلیپس- پرون و آزمون دیکی فولر  تعمیم یافته بهره گیری گردید.

همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا می­باشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در 4 آزمون مورد نظر، مانا می­باشد.

با در نظر داشتن آزمون همجمعی، مقدار  احتمال در مدل، کمتر از پنج صدم می باشد، پس فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی رد و کاذب نبودن رگرسیون تایید می­گردد. پس ارتباط­ی تعادلی بلندمدت میان بازده پرتفوی و متغیرهای مستقل مدل هست.

نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت برای برآورد مدل تایید می­گردد.

نتایج آزمون مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار ارتباط مثبت و معنادار دارد. به بیانی دیگر، با 1 درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به اندازه 25.17 واحد افزایش می­یابد. در صورتی که نظاره می­گردد که عامل اندازه ارتباط منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به اندازه 6.92 کاهش می­یابد. همچینین نظاره می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با 1 واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به اندازه 8.38 افزایش می­یابد.

عامل طریقه یا به تعبیری دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با 1 درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به اندازه 6.65 افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ارتباط مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با 1 درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی 3.11 درصد کاهش می­یابد.

همچنین براساس جدول 4-6 نظاره می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده 0.65 درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل 0.65 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.

همچنین بر اساس جدول پیوست 13 که طبق مدل 4 عاملی کارهارت و بدون در نظر گرفتن متغیر واریانس مازاد بازده صندوق برآورد شده، نظاره می گردد ضریب تعیین تعدیل شده 0.20 درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل 0.20 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­دهند. پس نتیجه می گردد که متغیر واریانس مازاد بازده صندوق سهم بسزایی در تبیین متغیرهای وابسته را دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید