مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2فرآیند حسابرسی

فرآیند حسابرسی، نحوه بکار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد. فرآیند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی می باشد که حسابرسان در ارتباط با برنامه ریزی، گردآوری شواهد، و تفسیر شواهد به مقصود احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهارنظر خود فراهم آورند. مطالعه اخیر هوتون و گولد (2010) برای ارزیابی تقلب صاحبکاران که به روش طوفان فکری انجام شده می باشد، نمونه ای از  تحقیقات می باشد که در آن به فرآیند حسابرسی توجه شده می باشد. ادبیات تحقیقات تصمیمات قضاوتی تأثیر بسزایی در زمینه درک جزئیات فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حوزه های مختلف از قبیل برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، فرآیندهای تصمیم گروهی (مثل طوفان فکری در خصوص تقلب)، فرآیند رسیدگی حسابرسی و رسیدگی به کنترل کیفیت حسابرسی داشته می باشد.

تحقیقات انجام شده در زمینه فرآیند حسابرسی مبتنی بر مبانی اقتصادی هستند و فرآیند حسابرسی را به عنوان یک تابع تولید در نظر گرفته اند. هدف آنها درک نهاده های فرآیند تولید (ساعات کار و تیم رسیدگی کننده)، کارایی این نهاده ها، و جانشینی آن ها تحت شرایط حسابرسی مختلف می باشد. پژوهش اُکیفی و همکاران(1994)، بل و همکاران(2008) و نچل و همکاران(2009) نمونه هایی از این تحقیقات می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید