عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

دیدگاههای مختلف درمورد نام تجاری:

  • نام تجاری، یک نام و یا سمبل[1] متمایزی می باشد که تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان برای شناسایی کالا یا خدمات خود و فرق آنها از محصولات رقیبان به کار می برند (ایکر [2]1991 و کاتلر[3] 1996). پس یک نام تجاری، منبع یک محصول را به یک مشتری نشان می دهد و تولیدکننده را از رقیبانی که محصولات مشابهی دارند، محافظت می کند

امروزه واژه نام تجاری در زمره واژگانی می باشد که روز به روز بیشتر (و گاهی حتی به غلط) به کار برده می گردد. در تعریف هایی که از نام تجاری شده می باشد، توافق کاملی وجود ندارد. بایستی گفت که این تفاوت ها در در نظر داشتن نام تجاری اهمیت زیادی دارند زیرا اختلاف در عناصر یا راهبردهای ایجاد نام تجاری ، بر سر تعریفی می باشد که ما از این مفهوم داریم( کردرستمی،الیکا، 1389).

  • براساس تعریف کاتلر[4](2000) نام تجاری اساسا نشان دهنده تعهد فروشنده در به انجام رساندن مجموعه خاص از مزایا ، ویژگی ها و خدمات بر خریداران می باشد.
  • براساس تعریف ارائه شده از سوی آمبلر[5](1997) که مبتنی بر رفتار مصرف کننده می باشد.

“نام تجاری عبارت می باشد از تعهد ارائه مجموعه ای از ویژگی ها و رضایت مندی خریدار”

لازم به تبیین می باشد ویژگی های تشکیل دهنده نام تجاری می تواند واقعی یا خیالی، عقلایی یا احساسی، ملموس یا غیرملموس باشند.

  • براون[6](1992) نام تجاری را به این شکل تعریف می نماید:

” مجموعه ای از تداعیات ذهنی که افراد نسبت به علائم دارند نه کمتر و نه بیشتر”

در این تعریف به نام تجاری به عنوان تصاویر تأثیر بسته در ذهن مصرف کننده نگریسته می گردد.

صاحبنظران دیگری برای شخصیت نام تجاری(آکر[7]، 1996) و ارزش افزوده(آکر، 1996 ؛ دایل، 1994)[8] حاصل از آن تاکید کردند. بر اساس نظر آکر(1996)”شخصیت علائم به استراتژی گذاران کمک می نماید تا فهم خود را از ادراکات و نگرشات بازار نسبت به نام تجاری تقویت نموده، مزیتی متمایز برای نام تجاری خود به وجود آورند و کوشش های بازاریابی خود را در مسیر ایجاد ارزش راهنمایی نمایند”.

بر اساس تعریف ارائه شده از سوی آکرکه مبتنی بر بازار می باشد:

  • نام تجاری در بازار خود را بر حسب اندازه آگاهی مشتریان، شهرت، خوشنامی، محبوبیت و … تعریف می نماید.
  • موسسه بازاریابی آمریکا[9] نام تجاری را اینگونه تعریف می کند:

[1]– Symbol

[2]-Aaker

[3] Katler

[4] . Katller

[5] . Ambler

[6] . Broun

[7] . Aaker

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8].Aaker & doyl

[9] American Marketing Association

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد