مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

استراتژی های نامگذاری محصولات: ( روستا و همکاران، 1381)

نام گذاری کالا ها و محصولات همانند نام گذاری برای بشر هاست. اسم، شخصیت کالاست. کالا هم مثل بشر دارای سیکل حیاتی می باشد که در یک زمان متولد شده و سپس رشد کرده و به بلوغ می رسد، یعنی بعضی افراد هستند که اسم کودکی آن ها زیباست اما وقتی این فرد به سنین بزرگسالی می رسد دیگر نمی توان این فرد را با این نام صدا زد. اسم یک نقطه اولیه ای به هر فرد می دهد. کالا هم دقیقا همین گونه می باشد. اسم کالا هم دقیقا یک نگاه اولیه به فرد می دهد. بعضی از کالاها در ذهن ما می ماند بعضی دیگر در ذهن ما نمی ماند. در دنیای امروز مردم خریدار نام تجاری می باشند نه کالا. در کشورهای توسعه یافته نام تجاری محصول مهم تر از کیفیت محصول می باشد. وقتی فردی محصولی با نام تجاری سونی را خریداری می کند به انواع نام های تجاری دیگر توجهی ندارد. هرچقدر سطح درآمد در کشورها پایین بیاید، مردم بیشتر تمایل دارند تا کالا را خریداری کنند تا نام تجاری(محمودیان،1381).

1-2-14-2.انواع استراتژی های نام گذاری محصولات :

  • نامگذاری تولید کننده:

در این روش شرکت محصول خود را با نام تجاری شرکت تولید کننده عرضه می کند. تولید کننده از دو شیوه نام گذاری می تواند بهره گیری کند. روش اول نام گذاری واحد برای چند محصول می باشد. این روش غالبا نام گذاری خانوادگی نامیده می گردد. از مزایای مهم این روش صرف هزینه کمتر برای تبلیغات می باشد، اما ممکن می باشد عملکرد ضعیف یک محصول بر روی اقلام دیگر خط تولید که دارای همین نام و نشان می باشد اثر منفی داشته باشد. در روش دوم شرکت از روش نام گذاری مستقل(انفرادی) بهره گیری می کند. این روش مستلزم انتخاب نام های تجاری مختلف برای محصولات متفاوت می باشد. در این شیوه برای هر محصول نام مجزایی انتخاب می گردد. این روش هنگامی مفید می باشد که هر مارک در بخشی از بازار عرضه می گردد. در این روش هزینه های ترفیع و تبلیغات بالاتر می باشد اما از مزایای این شیوه آن می باشد که هر نام مجزا ویژه یک بخش از بازار می باشد و ریسک عدم موفقیت یک محصول بر روی محصولات دیگر را از بین می برد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد