عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف درگروه تحقیقات کاربردی به شمار می آید . و بر مبنای روش انجام پژوهش با در نظر داشتن اظهار وضعیت فعلی متغیرهای پژوهش، سوالات و فرضیات پژوهش، توصیفی – پیمایشی به شمار می رود و از طرفی بر مبنای آنکه روابط بین متغیرهای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد یک پژوهش همبستگی بوده که در این مورد از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد . پس در این پژوهش با روش پژوهش اظهار شده به مطالعه ارتباط بین  اعتماد و تعهد سازمانی با تمایل ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد گردید .

 

جامعه آماری و قلمرو پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل  کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد آنها حدود 100 شرکت کارگزاری بوده و دارای 5000 نفر پرسنل می باشد .

الف:قلمرو مکانی: بورس اوراق بهادار تهران

ب:    //   زمانی: سال 1393

ج:     //  موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش مدیریت منابع انسانی در سازمان می باشد .

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه:

داده های لازم با بهره گیری از پرسشنامه هایی که بین کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران توزیع خواهد گردید جمع آوری می گردد این پرسشنامه ها بین کارکنان نمونه که تعداد آنها با بهره گیری از جدول کرجسی مورگان بدست آمده می باشد توزیع می گردد حداقل تعداد نمونه در این پژوهش 357 خواهد بود و زیرا شرکتهای کارگزاری از جهات مختلف شبیه به یکدیگر هستند روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد  .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ساختار کلی پژوهش

کلیات پژوهش در فصل یکم ارائه شده می باشد که  در بر دارنده‌ی مواردی به تبیین زیر می‌باشد: اظهار مساله‌ی پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، و تعاریف متغیرها و مفاهیمِ پژوهش، و مروری بر روش پژوهش.

در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

در فصل سوم، روش‌شناسی اجرای پژوهش مطالعه می گردد که در بر دارنده‌ی سوالات پژوهش، تدوین فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه‌ی آماری، ابزار جمع‌آوری و نمونه‌ی پژوهش می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و علت تناسب این روش برای این پژوهش و آزمون‌های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم در ارتباط با تجزیه و تحلیل داده‌ها می باشد. در این فصل، تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته برای مطالعه رد یا تایید فرضیه‌های پژوهش اظهار خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد