مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

مدل بالفور و کسلر[1]

مبنای سه مولفه مورد تاکید بالفور و کسلر (1996) با عنوانهای تعهد همانند سازی شده[2]، تعهد پیوستگی[3] و تعهد مبادله‌ای[4] (که مجموع آنها تعهد سازمانی کلی را پدید می‌آورند) می‌باشد. بالفور و وکسلر (1996) تعهد همانند سازی شده را تعهد پدید آمده بر مبنای عضویت در سازمان (که برای عموم مورد تکریم و ارزش بوده و در کارکنان سازمان احساس غرور به وجود می‌آورد) معرفی کرده‌اند. در تعهد پیوستگی، اعضای یک سازمان خود را مانند یک گروه پیوسته و در قالب یک خانواده تلقی می‌کنند. تعهد مبادله ای در قالب واکنش به توجه، طرفداری و تشویق سازمان به کارکنان پدید می‌آید و نوعی هیجان و دلبستگی عاطفی آنان به سازمان می باشد (گل پرور و عریضی سامانی، 1385، ص 4)

پیشینه تحقیقات نشان می‌دهد که پیشایندهای مفروض تعهد همانند سازی شده، مشارکت در تصمیم گیری، خدمت به عموم (رفتار مدنی سازمانی)، چشم‌انداز شغلی، کیفیت سرپرستی، استخدام و آموزش می باشد. تعهد پیوستگی براساس الگوی پیشنهادی بالفور و وکسلر (1996) وضعیت دیگری دارد. چنین اظهار شده که نفوذ سیاسی و کیفیت سرپرستی عوامل اساسی در این نوع تعهد به حساب می ایند. پیشایند‌های تعهد مبادله ای رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، یادگیری شخصی، کیفیت سرپرستی، آموزش طول دوره خدمت و نفوذ سیاسی هستند (گل پرور و عریضی سامانی، 1385، صص 45-46)

 

مدل جاروس و همکاران[5]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن‌ها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی فرق قایل می شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثرعینی تجربه شده به وسیله کارکنان می باشد، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی” می‌یر و آلن” می باشد و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی‌شان منطبق می باشد(بهروان و سعیدی، 1388، صص187-186)

از دیگر مدل‌های نگاه چند بعدی به تعهد سازمانی را می‌توان مدل آنجل و پری[6]  و مدل پنلی و گولد[7]  نامبرد.

 

 

 

2-1-14- ضرورت در نظر داشتن تعهد سازمانی

تعهد و پایبندی می‌تواند پی آمدهای مثبت و متعدی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند (مورهد و گریفین، 1375، ص 82)

[1] Balfour, Danny L., and Barton Wechsler

[2] Affiliation Commitment

[3] Identification Commitment

[4] Exchange Commitment

[5] Jaros

[6] Angle & Perry

[7] Penley & Gould

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد