عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

1نظریه ارتباط از نظر ارسطو:

ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمند شناخته شده ای می باشد که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفته می باشد. او در کتاب مطالعه معانی اظهار که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط عبارت می باشد از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل وامکانات­موجودبرای­ترغیب­و­اقناع­­دیگران(آذری،45:1384).

2-2-2روبرت گویر[1] در کتاب فراگرد ارتباط مى‌گوید:

ارتباط عبارت می باشد از روشى که حداقل متضمن چهار عنصر زیرباشد:

1تولیدکننده‌اى که ۲. علامت یا نمادى را ۳. براى حداقل یک دریافت‌کننده طرح کند ۴. و او را درک معنى کند . (آذری،49:1384).

2-2-3نظریات مکتب شیکاگو

نظریه لاسول[2]

مانند نظریات اندیشمندان مکتب شیکاگو می توان به نظریات لوین، لاسول و لازارسفلد تصریح نمود. البته در بسیاری از پژوهش ها ی لازارسفلد ، وی با مرتون همراه بوده می باشد و پس اندیشه مرتون نیز دراین­بخش­آورده­می­گردد.

لاسول (1978-1902) همه چیز را در جریان محتوای پیام متمرکز می ساخت. وی در اثرش «ساخت و کارکرد ارتباط در جامعه» به ساخت پذیری ارتباطات و حتی تشابه جامعه انسانی از این دیدگاه با دیگر موجودات تصریح دارد. به زعم لاسول وسایل ارتباط جمعی مجموعه ای به هم پیوسته تشکیل می دهند و با هم تنسیق می شوند. این مجموعه با نام الگوی لاسول معروف می باشد و شامل پنج عنصر: چه کسی، چه می گوید، از کدام مجرا، با چه کسی، با کدام نتیجه می باشد. به نظر لاسول با در نظر داشتن عناصر تشکیل دهنده ارتباطات، می توان ساخت یابی آنان را پیش بینی کرده، تحقق پذیر ساخت. از ترکیب غایی عناصر ارتباط، مجموعه ای حاوی دو نوع ساخت شامل زیر ساخت ها و رو ساخت ها فراهم می آید.زیر ساخت ها[3] یا ابزار تکنولوژیک ارتباط، مجموعه ای به هم پیوسته و متشکل هستند که با نیرویی همساز اقدام کرده و در جامعه انسانی اثراتی ویژه بر جای می گذارند.

[1] Robert Gvyr

[2] Harold Lasswell

[3] Infrastructures

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد