مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-7- حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی

اگر چه مطالعات بسیاری عوامل موثر بر حق الزحمۀ حسابرسی را مطالعه کرده اند، اما ارتباط بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد. شواهد اولیه متناقض می باشد. مطالعات خارجی، عموماٌ با این فرضیه شروع میکنند که حسابرسی ها نوعی حاکمیت و نظارت خارجیست، و تاثیر هزینه های نمایندگی و ویژگیهای هیئت مدیره بر قیمت گذاری حسابرسی را مطالعه میکنند. برای مثال، گوآ[1]  و همکاران (1998) ارتباط بین اندازه سودآوری ها/اقلام تعهدی (به عنوان یک شاخص برای هزینه های نمایندگی) و قیمت گذاری حسابرسی را مطالعه میکنند و رابطۀ مثبتی را نشان میدهند. آنها همچنین نشان میدهند که قیمتهای حسابرسی برای شرکتهای خانواده نسبت به سایر شرکتها پایینتر می باشد، و تعداد مدیران مستقل رابطۀ منفی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد. گوآ (2001) تاثیر هزینه های نمایندگی بر روی قیمت گذاری حسابرسی را در بازار حسابرسی استرالیا مطالعه می کنند. کارسلو[2] و همکاران (2001) ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و حق الزحمۀ حسابرسی خارجی را با بهره گیری از داده های Fortune 1000 میسنجند، و رابطۀ مثبت معناداری بین حق الزحمۀ حسابرسی و استقلال، تخصص، و سخت کوشی هیئت را نشان میدهند. های[3] و همکاران (2004) عقیده دارند که اعلام قانون Sarbanes-Oxley، بخش 404 که شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به عیان کردن اطلاعات کنترل داخلیشان می ‌کند، فرصتهای مطالعۀ مستقیم رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد، اما بازنگری مطالعات خارجی در این پژوهش چنین افزایشی را نشان نمیدهد.از سوی دیگر، محققان چینی در سالهای اخیر توجه زیادی به این مسئله کرده اند. از دیدگاه مالکیت، ژانگ[4] (2005) نشان میدهند که حق الزحمۀ حسابرسی شرکتهای پذیرفته شدۀ  دولتی پایین تر از حق الزحمۀ حسابرسی دیگر انواع شرکتهاست، و گوآ (2008) اظهار می کند که نسبت مالکیت سهام مدیران به گونه معنا داری با حق الزحمۀ حسابرسی مرتبط می باشد. از طرف دیگر، ژو و ژآنگ[5] (2005)  نشان میدهند که هیچ رابطۀ معنا داری بین حق الزحمۀ حسابرسی و نسبت سهام دولتی وجود ندارد. وانگ و لی[6] (2006) تأثیر ویژگی های هیئت مدیره را مطالعه میکنند و به این نتیجه میرسند که اندازه حق الزحمه حسابرسی رابطۀ منفی معنی داری با تعداد مدیران مستقل در هیئت دارد، اما رابطۀ معنی داری با تعداد جلسات هیئت و وجود یک کمیتۀ حسابرسی ندارد. با بهره گیری از چهارچوب حاکمیت شرکتی داخلی و دادۀ مربوط به شرکتهای پذیرفته شدۀ A-share (دارای سهام A) از سال 2001 تا 2003، Liu و Hu (2006) رابطۀ بین قیمت گذاری حسابرسی و هزینه های نمایندگی راتجزیه و تحلیل میکنند و نظاره میکنند که تعدادی از عوامل حاکمیت شرکتی که امکان دارد بر هزینه های نمایندگی تاثیر بگذارند (یعنی، نسبت مدیران مستقل در هیئت، نسبت مالکیت سهام مدیران ارشد و دوگانگی مدیر عامل) نیز تاثیر معنا داری بر حق الزحمۀ حسابرسی دارند، منوط به وجود سایر متغیرها. Cai (2007) تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمۀ حسابرسی را از نظر ارائه دهندۀ خدمات حسابرسی مطالعه می کنند، و نشان میدهد که شرکتهای حسابداری از شرکتهایی که هیئت مدیرۀ بزرگتری دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتری، نسبت به شرکتهای غیر دولتی که از دوگانگی مدیر عامل یا نسبت سهم مدیریتی متعادلی برخوردارند، مطالبه می کند.

تحقیقات ذکر گردیده، رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را به گونه تجربی از دیدگاه های مختلف می آزماید، هر چند مبنای نظری اکثر آنها نظریۀ جایگرینی میباشد، و به نظریۀ سیگنالینگ تا به حال کمتر توجه میشود. همچنین، اکثر این مطالعات، ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت سهام، هیئت مدیره، متغیرهای مدیریت را به عنوان شاخص هایی برای حاکمیت شرکتی در نظر میگیرند (Pan، 2008). همانطور که در بخش مقدمه تصریح گردید، محدودیت هایی در مورد بهره گیری از چنین شاخص هایی هست. به مقصود رفع این محدودیت ها، این مطالعه ها رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را از منظر نظریۀ جایگزینی و نظریۀ سیگنالینگ تحلیل می ‌کند و از داخل شدن در بخش حاکمیت شرکت SSE به عنوان شاخص برای حاکمیت شرکتی بهره گیری می ‌کند.

[1] – Gao

[2] – Carcello

[3] – Hay

[4]– Zhang

[5]– Zhang & Xu

[6] – Li  & Wang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری