مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-1- مقدمه

تأثیر اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع می باشد (هیأت استانداردهای حسابداری مالی) برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. البته مدیران می توانند از دانش خود درمورد ی فعالیتهای تجاری برای بهبود تاثیر صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه بهره گیری نمایند. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (درون سازمانی و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش های مالی، انگیزه هایی داشته باشند، احتمال می رود تقلب رخ دهد. از طرف دیگر کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه می باشد. به مقصود شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده می باشد تا ارتباط بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف گردد. از آنجا که کیفیت حسابرسی در اقدام به سختی قابل نظاره می باشد، تحقیقات در این زمینه همواره با معضلات زیادی روبرو بوده می باشد(کاوسی، 1382، 26).

در فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و اظهار موضوع ، اهمیت و اهداف آن، ضرورت انجام پژوهش و روش انجام آن اظهار گردید. در این فصل آغاز مروری مختصر برتاریخچه حسابرسی در جهان و ایران نموده و سپس تأثیر اقتصادی حسابرس و معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی را مطالعه می‌کنیم، در ادامه به مطالعه متغیرهای نشان‌دهنده فرصت سرمایه‌گذاری شرکتها پرداخته و نحوه محاسبه آن داشته و در پایان فصل نیز سابقه پژوهش‌های انجام یافته در مورد ارتباط کیفیت حسابرسی با فرصت سرمایه‌گذاری را اظهار می‌کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری