عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمرکز

تمرکز به درجه خشکی در تصمیم‌گیری و ارزیابی فعالیت‌ها بصورت متمرکز و به درجه‌ای از متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان تصریح دارد (رابینز 1984، به نقل از حسن پور 1384). تمرکز به توزیع اختیار در سازمان بر می گردد و تعیین می کند که چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد. اختیار یک حق ذاتی در پست‌های مدیریتی می باشد که بر مبنای آن می‌توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد. تمرکز با تفویض اختیار ارتباط معکوسی دارد. اگر تفویضی اختیار بیشتری صورت گیرد حالت مقابل تمرکز، یعنی عدم تمرکز رخ می‌دهد. در این صورت نقطه تصمیم‌گیری در سطوح پائین سازمان می باشد. مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می‌کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آنجا که توانایی مدیر در جمع آوری و پردازش اطلاعات محدود می باشد و ممکن می باشد اطلاعات بیشتر از حد، مدیر را سر در گم کند، یک سری از تصمیات بایستی توسط دیگران گرفته گردد، اینجاست که نقطه تصمیم‌گیری در سازمان بجای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح، در کل سازمان پرداکنده می گردد و عدم تمرکز ایجاد می گردد. عدم تمرکز می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد، زیرا جزئیات بیشتری قابل مطالعه می باشد و هر چه تصمیم‌گیری به محل وقوع مشکل نزدیک‌تر باشد بهتر و اثربخش‌تر می باشد. آن مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می‌تواند بصورت عامل انگیزش مطرح گردد. عدم تمرکز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین‌تر می گردد اما بایستی اذعان نمود که خوبی یا بدی عدم تمرکز بستگی به جایگاه دارد و وجود تمرکز یا عدم تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می کند (رابینز 1984، به نقل از حسن پور 1384).

2-2-2- ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت

تعیین روابط میان تمرکزو پیچدگی وبین تمرکز و رسمیت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد