مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

روابط در محیط کار[1]

علاقه ی اکثریت مردم نحوه ی تعامل آن ها با دیگران می باشد.

نه تنها زندگی خصوصی بلکه زندگی شغلی افراد نیز به مهارت در زمینه ی ارتباطات و تعامل با دیگران بستگی دارد.پس می توان گفت تعامل و ارتباط ابزاری می باشد جهت رسیدن به مقاصد خود . در همین راستا روان شناسان اجتماعی تصریح می کنند که انسا نها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند از نظر آنها پرداختن به کار و نتایج حاصل از آن و طول زمان اجرای آن تا حدود زیادی به برقراری ارتباط با دیگران بستگی دارد؛و کسانی در محیط کار موفقند که بتوانند درشرایط­کاری و با افراد مختلف، به درستی ارتباط­مستقر کنند.(Harchi, 1998)

  بهره گیری از مهارت[2]

منطقی می باشد که هرچه فرد درجه تخصصی بودن سازمانی که درآن کار می کند را بالاتر بداند، اندازه رضایت وی از وضعیت شغلی خود بیشتر می گردد. پس بهره گیری از استعدادها و توانائیها و ابراز وجود، یکی از راضی کننده‌ترین کوشش‌های انسانی می باشد. در این بین، کار یک چرخه طبیعی برای ابراز وجود می باشد. شناخت مهارتها و استعدادها، بشر را به خود آگاهی بیشتر می‌رساند، خودآگاهی و توانایی باعث ایجاد اطمینان و رضایت ازشغل می گردد .

هدف گذاری شغلی[3]

طبق نظریه هدف گذاری ، اگر برای هر شخصی هدفی تعیین گردد ، افراد جهت نیل به اهداف تعیین شده ، برانگیخته می شوند ، پس علاوه بر نیاز ها ، خواسته ها و دیگر مفاهیم درونی اشخاص ، محیط کاری تأثیر بسیار مهمی در تعیین اهداف و هدایت رضایت شغلی افراد دارد در واقع این نظریه اظهار می دارد که افراد دارای هدف ، بیشتر و دقیق تر از افراد بی هدف کوشش می کنند.(رضاییان،1372).

سامانه [4] (BRT)اتوبوسرانی:

BRT یعنی سیستم اتوبوس‌‌های پرسرعت.در مدل جذیذ خدمت رسانی اتوبوسرانی تهران این خطوط به گونه ویژه ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

9-1:تعاریف عملیاتی[5] متغییرها

تعریف عملیاتی متغییر ارتباطات درون سازمانی

در این پژوهش ارتباطات درون سازمانی یک جریان ارتباطی مداوم بین کارکنان با هم و کارکنان با مدیران در سازمان می باشد که از طریق کانال های ارتباطی­مختلف صورت­می گیرد.دراین پژوهش ارتباطات درون سازمانی از مجموع نمرات مولفه های این متغییر(کانال های ارتباطی،ارتباطات افقی وارتباطات عمودی)شکل می گیرد.

[1] Workplace Relations

[2] Using skills

[3] Career Goal

[4] Bus Rapid System

[5] Operational definition

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد