مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

2تاریخچه ارتباطات سازمانی

« رشته ارتباطات سازمانی در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت و در سالهای ( 1970 – 1960 ) جایگاه خود را بدست آورد. ( خوش نشین و همکاران، 1386 ).

اندیشه های جدید در علم ارتباطات اجتماعی در قرن بیستم رشد و پرورش یافتند. اما تفکرات اجتماعی، فیلسوفانه و حتی تفکرات زیبایی شناسانه و هنری اندیشمندان هزاره های اخیر همگی در خدمت تدوین و ترکیب نظریه های ارتباطات اجتماعی اخیر بوده اند. در واقع پویایی این علم نیز مانند بسیاری علوم دیگر از اندیشه ایرانیان، رومیان و یونانیان پیش از میلاد مسیح، آغاز شده می باشد. ویلبر شرام در کتاب زندگی­واندیشه­پیشتازان­علم­ارتباطات­تأکید­می­کند:

رومی ها فعل ارتباط[1] را به کار بردند و یونانی ها دارای ریشه «سخنوری و بلاغت» بوده اند. در یونان به تحلیل و آموزش «علم معانی اظهار» می پرداختند که در مفاهیم « اقناع» و «تبیین» معنا می یافتند. افلاطون یکی از کتب کلاسیک تاریخ مطالعه ارتباطات را به صورت« تمثیل در غار» تألیف نمود. در این ارتباط شرام فعالیت های فکری ارسطو، سقراط، افلاطون، سفسطه گرایان، کنفسیوس، سزار به عنوان یک خبر نگار جنگی، تاریخ دانان و شعرا را یادآوری می کند.(ر.ک: شرام، 1381)بشر در قرون متمادی از آثار دست نویس جهت انتقال دانش و اطلاعات بهره گیری می نمود. جارچیان نیز در حکم وسایل ارتباطی شفاهی به ایفای تأثیر می پرداختند. حروف فلزی کشف شدند. سپس صنعت چاپ به سمت کاغذ های خبری و سپس به سوی روزنامه ها توسعه یافتند فروشگاه های چاپ و نشر، به فروش کتاب های تولید شده پرداختند. پس از این حرکت اجتماعی، ارتباطات انسانی از برجستگی متفاوتی در جامعه برخوردار گردید. ، دامنه وسایل ارتباطی مکتوب و به تبع زمینه های رشد علم ارتباطات گسترش پیدا نمود. به گونه ای که در طول زمان در اوایل قرن 16 با جریان 20 میلیون کتاب در اروپا مواجه هستیم. پس از این دوره به گونه فزاینده ای با برجستگی مسایل مرتبط با وسایل ارتباط جمعی خصوصا مکتوب مواجه هستیم. اکثر دولت های اروپایی در قرون 16 و 17 آزادی نشر را خطری بالقوه برای امنیت کشور محسوب می کردند، زیرا که منبع خبری غیر از منبع حکومت در اختیار مردم قرار می داد و از نظر دولت ها مخل امنیت عمومی در نظر گرفته می گردید.. زیرا آنها با تکیه بر حکومت اقتدار گرا، به محدود کردن نشر می پرداختند. در ابتدای قرن 17 فکر تأسیس نوعی روزنامه که در فواصل منظم و مرتب چاپ گردد، در اروپا مطرح گردید حال آنکه دولت ها مانع چاپ و نشر می شدند. این ایده باعث گردید دولت ها برای پیشگیری از تحرکات بخواهند که ناشران جهت امور چاپی از «مجوز نشر» بهره گیری نمایند. به این ترتیب مطالب نشریات تا حد زیادی تحت کنترل دولت ها قرار گرفت.تحرکاتی که از سوی اندیشمندان در قرن 17 انجام گردید و جنگ های استقلال طلبانه قرون 17 و 18 باعث گردید رسانه های چاپی به سرعت درگیر مسئله شوند و ترس حکومت ها از کوشش آنها بر ضد امنیت عمومی(و در واقع امنیت وجودی دولت ها) به شکل گیری اندیشه هایی در ارتباط با ارتباطات انسانی، آزادی سیاسی، اخلاقی نشر، آزادی اظهار، آزادی مطبوعات و حق دانستن منجر گردید. این مجادلات از سویی منجر به چاپ کتاب معروف جان استوارت میل به نام «در باب آزادی» گردید. از سوی دیگر ماکیاولی در کتاب خود به دقت به افکار عمومی توجه می نمود و پادشاهان را به چگونگی جلب افکار عمومی در قلمروهای سرزمینی گوناگون توجه می داد. روسو نیز بر توجه دولت ها به افکار عمومی در قانون گذاری تاکید می نمود. دامنه این علم با اندیشه های ولتر، کارلایل و مارکس در ارتباط با سیاست و عقاید و افکار عمومی و ارتباطات اجتماعی گسترده تر گردید.

[1] Comunicare

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد