عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

ابعاد ساختار سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تعیین ابعاد ساختاری، عوامل زیادی را شمرده‌اند و این عوامل با در نظر داشتن دید و توجه اندیشمندان دارای تنوع زیادی می باشد. شاید اگر محققین در نظر بگیرند که چرا عواملی که بر می‌شمارند، جزو ابعاد ساختاری می باشد، از تنوع و تعدد این ابعاد کاسته خواهد گردید (حسن پور 1384).

مانند این عوامل می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، تلفیق، حرفه‌ای‌گرایی، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد‌سازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی تصریح نمود که اکثر نظریه‌پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد؛ تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند.

ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی‌های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل‌گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر می باشد. خاطر نشان می گردد که عوامل فوق‌الذکر بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان روی این عوامل از نحوه تعاریف عملیاتی آنان نشأت می‌گیرد (فری و همکاران 1984، به نقل از حسن پور 1384).

 2-2-1-1- پیچیدگی

پیچیدگی درجه‌ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان می باشد (فری و همکاران 1984) و ممکن می باشد بوسیله؛ تعداد مکان‌هایی که کار در آنجا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می‌دهند، تعریف و اندازه‌گیری گردد.

پیچیدگی، معضلات کنترل و هماهنگی را افزایش می‌دهد و سازمان برای حفظ جایگاه خود پیش روی رقبا بایستی نوآوری را افزایش دهد. پیچیدگی حاصل عدم اطمینان محیطی می باشد و بطور فرایند چرخشی، محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می گردد، با افزایش پیچیدگی و تنوع در محیط، سازمان برای تطبیق با آن، در خود پیچیدگی ایجاد می کند. سازمانی که به گونه همزمان دارای سطوح سلسله مراتب زیاد (تفکیک عمودی)، حیطه نظارت گسترده (تفکیک افقی) و مکان‌های جغرافیایی چندگانه باشد، بسیار پیچیده می باشد (دامنپور 1994، به نقل از حسن پور 1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد