مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

مقدمه

در این فصل به مطالعه ادبیات موضوع پژوهش خواهیم پرداخت. در مطالعه ادبیات آغاز مباحث نظری نگهداشت نیروی انسانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوع تعهد سازمانی مطالعه می گردد. در مباحث نظری، تعاریف، نظریات و تئوریهای ارائه شده در زمینه نگهداشت نیروی انسانی و تعهد سازمانی کارکنان مطرح خواهد گردید. سپس به تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور می‌باشد پرداخته شده و نتایج آنها مورد مطالعه و مطالعه قرار می‌گیرد. نهایتاً با در نظر داشتن مباحث مطرح شده در مبانی نظری پژوهش، و پیشینه ی تحقیقات خارجی و داخلی، اختصار ای از تحقیقات انجام شده ارائه خواهد گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مبانی نظری پژوهش

2-1-1-مدیریت منابع انسانی[1]

از تعاریف مختلفی که در مورد مدیریت[2] اظهار شده می باشد، می‌توان مدیریت را بصورت زیر اختصار نمود:

1- مدیریت یک فرآیند می باشد. یعنی مجموعه فعالیت‌های منظم، مرتبط و متعامل.

2-  در این فرآیند منابع مادی و انسانی بکار گرفته می گردد.

3- مدیریت می‌خواهد منابع مادی و انسانی بطور کارا و اثربخش بکار گرفته گردد.

4- بکارگیری منابع بصورت کارا و اثر بخش در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل معنا دارد.

5- مدیریت بدنبال رسیدن به اهداف سازمان می باشد.

6-  رسیدن به اهداف سازمان بایستی بر پایه فرهنگ و نظام ارزشی مورد قبول جامعه صورت گیرد (گیوریان و تدبیری، 1384، ص 10)

در ساده ترین تعریف، مدیریت را عبارت از فرایند کسب اهداف به گونه کارا و موثر و از طریق دیگران تعریف می‌نمایند (سید جوادین، 1387، ص 25).

شغل مدیران اغلب در قالب عبارات، وظایف مدیریت و نقشهای مدیریت توصیف می گردد (مورهد و گریفین، 1375، ص 17). بطوری که صاحب نظران مدیریت، با توجه سیستم‌های اجتماعی وظایف مدیریت را با در نظر داشتن امکانات مادی سازمان و در ارتباط با امور انسانی جمع نموده و در پنج اصل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و بسیج منابع ارائه داده‌اند (سید جوادین، 1387، ص 26). که از دیدگاه مدیریت رفتار سازمانی با تاکید به اداره انسانی و مدیریت امروز، مدیریت توانایی کار با بشر و به وسیله بشر بر اساس وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل تعریف می گردد که اداره انسانی مشمول سازماندهی می باشد (سید جوادین، 1387، ص 27)

در دنیای امروز سازمان‌ها با کوشش فراوان به دنبال رقابت هستند و بخش مهمی از انرژی سازمان صرف در نظر داشتن کارکنان آن می گردد. زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در صحنه رقابت می باشد.

[1] Human Resource Management

[2] Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد