مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

چهارچوب زمانی پژوهش

قلمرو زمانی در این پژوهش، مربوط به سال1393 می­باشد که انجام این پژوهش در این دوره زمانی به مطالعه و مطالعه موضوع پرداخته می باشد.

7-1 روش پژوهش

با در نظر داشتن اینکه روابط بین متغیر های پژوهش ارتباطات درون سازمانی ومولفه های آن ومتغییر اندازه رضایت شغلی پرسنل ومولفه های آن، بدون کنترل و دستکاری با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، پس روش پژوهش حاضر از نظر هدف حاضر کاربردی،از نوع پیمایشی و از لحاظ تحلیل اجرا همبستگی می باشد.

8-1:تعاریف نظری[1] متغییرها

1-8-1ارتباطات درون سازمانی[2]

«ارتباط درون سازمانی فرایندی می باشد که مدیران را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معنی با افراد فراوان داخل سازمان و سیستم توانا می سازد» ( فرهنگی،1383: 126 ).

 

کانال ارتباطی[3]

« همیلتون و پارکر هم کانال را ابزاری می دانند که پیام توسط آن منتقل می گردد. گفتگوهای رو در رو، مجلات، روزنامه ها، تلفن و پست الکترونیک مانند مثال هایی می باشد که می توان از آنها به عنوان کانال دانست» ( هامیلتون، 1386: 16 ).

ارتباطات عمودی[4]

«ارتباطات عمودی یکی از انواع ارتباطات حاکم بر سازمان می باشد که به دو شکل ارتباطات عمودی از بالا به پایین با اهداف هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به زیردستان می باشد و ارتباطات عمودی از پایین به بالا جهت ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و درخواست های گوناگون می باشد» ( فرهنگی، 1383: 126 ).

[1] Theoretical definition

[2] Communication within the organization

[3] Communication channel

[4] Vertical Communications

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد