عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

مقدمه

در این فصل آغاز تعاریف مفاهیم متغیرهای عمده به کار رفته در پژوهش ،آورده می گردد . سپس به تعریف عملیاتی و معرفی ابزار سنجش (وسیله اندازه گیری )متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پژوهش پرداخته و نحوه شاخص سازی و سنجش متغیرها به لحاظ اعتبار و روایی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت .در ادامه این قسمت از روش پژوهش،روش­نمونه گیری­ونمونه اختصاصی یافته،برآوردحجم نمونه ،پیش آزمون،مکان و زمان پژوهش حاضر و مطالب مربوط به شیوه گردآوری و پردازش داده های پژوهش سخن به میان خواهد آمد.

نحوه سنجش متغیرها همواره مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده می باشد .از آنجائی که متغیرهای جامعه شناسی در حوزه های متنوعی همچون سیاست ،دین فرهنگ،قومیت،روابط اجتماعی و غیره مورد پژوهش و مطالعه قرار می گیرد ،جهت سنجش متغیرها،طیف هائی همچون گوتمن ،لیکرت ،تورستن ،بوگاردوس،ازگود و طیف های ترکیبی وارد میدان مطالعات اجتماعی گردید.

در این پژوهش کوشش شده می باشد توان نظریه های مختلف برای تبیین ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی مورد آزمون علمی دقیق قرارگیرد .زیرا که اولا بسیاری از نظریه ها بر اساس مشاهدات جامعه ای دیگر به تبین روابط بین پدیده ها پرداخته اند و جمعیت متمایزی مورد مطالعه آنها قرار گرفته می باشد .از این رو نیاز می باشد با در نظر داشتن شرایط خاص جامعه خود،به آزمون روشمندنظریه ها بپردازیم و با استنباط روابط بین پدیده ها و تعمیم آن،به حل مسأله مورد نظر نائل شویم .ثانیا میان درک شهودی و درک تجربی تفاوت چشمگیری هست .صرف استشمام و استنباط شهودی پدیده ها ،ما را از جستجوهای تجربی مستغنی نمی دارد . درک تجربی یک پدیده یا یک ارتباط موجب می گرددکه با چشمانی بازتر ،با دیدی وسیع و شناختی دقیق و با اطمینان علمی بیشتری قضاوت کنیم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی روش پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری، روشی جدا از سایر علوم نیست. علوم اجتماعی نیز مانند سایر علوم، متکی به روش تجربه و روش نظاره می باشد. آن چیز که که در این دسته از علوم بیشتر به آن توجه می گردد، جنبه بشر بودن مورد مطالعه می باشد. به گونه مثال در علوم فیزیکی کلیه عوامل در اختیار محقق قرار می گیرد و تجربه و آزمایش علمی بنا به میل و اراده او انجام می گردد، اما در علوم اجتماعی هیچ مجوزی برای آزمایش روی انسآن ها نداریم. در علوم انسانی زیرا مطلب مورد مطالعه انسآن ها هستند، ناچاریم که بیشتر به نظاره بپردازیم و چگونگی فعالیت های انسانی را از طریق مقایسه شرایط حال و گذشته آنان مطالعه و تفسیر کنیم. در روش پژوهش مقصود از روش، مجموعه فعالیت هایی می باشد که برای رسیدن به هدفی خاص صورت می‌گیرد و پژوهش در واقع ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت به شمار می طریقه. در هر پژوهش پژوهشگر کوشش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید. و آن روشی می باشد که مناسبتر از روش‌ها دیگر واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان می دهد(نبوی، 1376: 69).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد