عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

1-6.  حدود پژوهش

حدود مکانی اجرای پژوهش برای صندوق­های سرمایه­گذاری بورس اوراق بهادار ایران و حدود زمانی آن از سال 1392-1390 بر اساس حداکثر داده های قابل دسترس و حدود موضوعی آن به مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد.

جمع آوری داده ها: کتابخانه ای

1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات

صندوق های سرمایه گذاری[1]: صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، واسطه­های مالی هستند که به عموم مردم سهام می­فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه­گذاری می­نمایند. هر واحد سرمایه­گذاری که در صندوق­های سرمایه­گذاری فروخته می­گردد، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار می باشد که صندوق سرمایه­گذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می­نماید (راعی و پویانفر،1389).

واریانس مازاد بازده صندوق[2]: که به براساس معادله زیر با بهره گیری از انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازده شاخص بازار به دست می­آید.

TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]

Rfund : بازده هر صندوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Rindex : بازده شاخص که همان بازده بازار می باشد.

داده های ترکیبی[3]: تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی می باشد. داده­های ترکیبی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان نظاره می­گردد. واضح می باشد چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد.

[1]  Mutual Fund

[2] Tracking Error

[3] Panel-Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری