عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

اندازه سازمان

اندازه یکی از عوامل اثرگذار روی ساختار سازمان و فرایندهای آن می باشد. در مورد ارتباط بین اندازه و ساختار نظرات متفاوتی ارائه شده می باشد و عده‌ای آن را از علل ساختار و بعضی نتیجه ساختار می‌دانند. اما آن چیز که مسلم می باشد اندازه یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار در کنار سایر عوامل می‌باشد (دفت، ترجمه پارسیان 1374).

یکی از مباحث بسیار جدی پیرامون اهمیت اندازه سازمان به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سازمانی بوسیله پیتر بلاو[1]مطرح گردیده می باشد. وی براساس تحقیقاتش در مورد مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و فروشگاه‌ها دریافت که اندازه سازمان مهم‌ترین عامل مؤثر ساختار سازمان‌هاست از منتقدین به تعیین کننده بودن اندازه سازمان می‌توان به کریس آرجریس[2]، می‌هیو[3]، آلدریش[4]و هال[5] تصریح نمود (رابینز، به نقل از حسن پور 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 2-2-3-3- تکنولوژی

تکنولوژی به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهای لازم برای تبدیل نهاده‌ها به ستاده‌ها اطلاق می گردد (امرایی 1377). مطالعات نشان می‌دهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمان، وظایف، طراحی سیستم‌های کنترل، هزینه‌ها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (سینگ، 1986، به نقل از امرایی، 1377). مطالعات متعددی در ارتباط با تأثیر تکنولوژی بر ساختار صورت گرفته می باشد که می‌توان به تحقیقات وودوارد[6] در اواسط دهه 1960، چارلز پرو[7] و مطالعات تامسون[8] تصریح نمود.

2-2-3-4- محیط

محیط به معنای عوامل خارج از سازمان می باشد که اثربخشی عملیات روزمره و رشد بلند مدت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سازمان کنترل کمی روی آنها دارد و یا اصلاً آن عوامل قابل کنترل بوسیله سازمان نیستند

در یک تقسیم بندی محیط را به محیط عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کنند. محیط عمومی همه چیز را در بر می‌گیرد؛ چیزهایی نظیر عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. محیط عمومی همه شرایطی که بر سازمان تأثیراتی داشته اما وابستگی آنها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر می‌گیرد، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می گردد. در مورد تأثیرات محیط روی ساختار مطالعاتی صورت گرفته می باشد که می‌توان به تحقیقات برنز و استاکر[9]امری و تریست [10]و لارنس و لورش[11]تصریح نمود (سلیمانی 1378).

 2-2-3-5- قدرت- کنترل

تاکنون به استراتژی، اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی تصریح گردید اما آن چیز که که مسلم می باشد، هیچکدام از این متغیرهای اقتضایی، بطور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آنها در تشریح بخشی از ساختار، تأثیر دارند (رسولی 1376). در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیری در ساختار را تشریح می‌کنند.

[1]-Peter Blau

[2]-C. Argyris

[3]-May hew

[4]-Aldrich

[5]-Hall

[6]-Joan Woodward

[7]-CharlesPerrow

[8]-James Tompson

[9]-Burns and Stalker

[10]-Emery and Trist

[11]-Lawrence and Lorch

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد