مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

وجود توجه مثبت در سازمان نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات :

توجه مثبت نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و در میان کاربران، یکی از عوامل کلیدی به شمار می رود. توجه مثبت نسبت کاربرد فناوری اطلاعات، نوعی باورداشت کاربران نسبت به محاسن کاربرد این فناوری و احساس موافقت با آن می باشد. تاثیر این توجه بر قصد کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده می باشد(Jackson,1997) .

9-یادگیری از تجارب سازمانهای موفق در کاربرد فناوری اطلاعات:

سازمانهای دولتی سازمانهایی می باشند که روابط میان آنها بیشتر دارای ساختاری مشارکتی و همکارانه می باشد. این همکاری فرایندی می باشد که در آن، سازمانها هدفهای خود را دنبال می کنند و با حفظ استقلال، فعالیت های خود را به سمت موضوع یا نتیجه مشترکی جهت می دهند (Hall,1996) .یکی از این موضوعها خلق دانش می باشد که در بافتی سیال و تحول یابنده انجام می شود. پس سازمان رسمی به شکل سنتی با خشکی و انعطاف ناپذیری آن، وسیله ای نامناسب برای یادگیری به حساب می آید. از این گذشته در حوزه های پیچیده و توسعه یافته و در جایی که تخصص در سطحی وسیع توزیع شده می باشد، نوآوری را بیشتر می توان در شبکه ای از سازمانهای یادگیرنده پیدا نمود نه در تک تک سازمانها. پس یکی از عواملی که باعث می گردد سازمانها به همکاری با یکدیگر روی آورند، یادگیری استسازمانها با یادگیری از یکدیگر و بهره گیری از تجارب هم می توانند به موفقیت دست پیدا کنند(Child, 1998).

 

 

10-تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با هدفهای سازمان:

این عامل علاوه بر مطالعات انجام شده در بخش دولتی در بخش غیر دولتی نیز تاکید شده می باشد (Reich, Benbasat, 1996).

11-تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان:

تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان از دیگر عواملی می باشد که تاثیر آن بر موفقیت کاربرد این فناوری از طرف اعضای پانل کلیدی تشخیص داده شده می باشد. این عامل علاوه بر مطالعات انجام شده در بخش دولتی در بخش غیر دولتی نیز مورد تاکید بوده می باشد.

12-کنترل پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات در طول توسعه و استقرار آنها:

رویکردی علمی و فنی به کنترل پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات و بهره گیری از نرم افزارهای کنترل پروژه در این زمینه، برای موفقیت کاربرد این فناوری کلیدی تشخیص داده اند. کنترل پروژه ها می تواند دستیابی به هدفها، تکمیل پروژه، تخصیص منابع، شناخت و گزارش معضلات را تضمین کند. اهمیت این عامل علاوه بر بخش دولتی پیش از این در بخش غیر دولتی نیز به اثبات رسیده می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد