عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

مدل اریلی و چاتمن[1]

اریلی و چاتمن (1986)  عقیده دارند که پیوند بین فرد و سازمان می‌تواند، سه شکل متابعت همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت زمانی اتفاق می‌افتد که نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به مقصود کسب پاداشهای خاص اتخاذ می گردد. همانند سازی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد نفوذ را به خاطر‌ایجاد یا حفظ ارتباط ارضا کننده می‌پذیرد. سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزشها و یا اهداف نشات گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق می باشد. مطالعه جدیدتر از یک نمونه بزرگتر، دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص نمود که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانند سازی و درونی کردن) نامیده شدند (رهنمای رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 45)

 

مدل می‌یر و شورمن[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به نظر می‌یر و شورمن تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی(تمایل به کوشش مضاعف) نامیدند. (رهنمای رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 47). تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان و تعهد ارزشی به معنای کوشش مضاعف برای سازمان. در واقع در این مدل تعهد مستمر، مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان می باشد، در صورتی که تعهد ارزشی مرتبط با کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد. در حالی که در مدل آلن ومی‌یر این هر سه غیر از تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می‌باشد. (بهروان و سعیدی، 1388، ص 186)

 

مدل بالفور و کسلر[3]

مبنای سه مولفه مورد تاکید بالفور و کسلر (1996) با عنوانهای تعهد همانند سازی شده[4]، تعهد پیوستگی[5] و تعهد مبادله‌ای[6] (که مجموع آنها تعهد سازمانی کلی را پدید می‌آورند) می‌باشد. بالفور و وکسلر (1996) تعهد همانند سازی شده را تعهد پدید آمده بر مبنای عضویت در سازمان (که برای عموم مورد تکریم و ارزش بوده و در کارکنان سازمان احساس غرور به وجود می‌آورد) معرفی کرده‌اند. در تعهد پیوستگی، اعضای یک سازمان خود را مانند یک گروه پیوسته و در قالب یک خانواده تلقی می‌کنند. تعهد مبادله ای در قالب واکنش به توجه، طرفداری و تشویق سازمان به کارکنان پدید می‌آید و نوعی هیجان و دلبستگی عاطفی آنان به سازمان می باشد (گل پرور و عریضی سامانی، 1385، ص 4)

[1] O’Reilly & Chatman

[2] Mayer & Schoorman

[3] Balfour, Danny L., and Barton Wechsler

[4] Affiliation Commitment

[5] Identification Commitment

[6] Exchange Commitment

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد