عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

روش پژوهش

روشهای پژوهش به عنوان هدایتگرهای جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت تلقی می گردد. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه از موضوع پژوهش. الگوهای تحقیقی شمای کلی را مشخص می­سازند و به محقق امکان می­دهد تا نظم گروه یا گروههای مورد پژوهش­، ارتباط آنها با هم و مراحل ارائه عامل مورد نظر در پژوهش و مطالعه تغییرات حاصل را به موضوع تعیین کند و بر اساس آن پژوهش را به انجام رساند. ( کلاته ، 1384)

طبق مطالعات صورت گرفته­، این پژوهش را می توان بر اساس هدف تحقیقات علمی از نوع تحقیقات کاربردی خواند و همچنین براساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی دانست که به مطالعه عوامل موثر بر تأثیرتعمیم نام تجاری برنگرش مصرف کننده از محصول جدید می­پردازد.

 

9-1. روش جمع آوری اطلاعات

روشهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش­، عبارتند از :

  • مطالعه کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی از طریق کتب ، نشریات و جستجو در پایگاهای اطلاعاتی­(­مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، کتابخانه ملی و …) به مقصود بهره گیری از نظرات محققان دیگر و ایجاد مبانی نظری پژوهش .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بهره گیری از فنون ، مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با اساتید و کارشناسان .
  • بهره گیری از پرسشنامه بعنوان اصلی­ترین ابزار جمع­آوری اطلاعات به مقصود دستیابی به داده­های مورد نظر.

10-1. جامعه  آماری

از آنجایی که هدف اصلی پژوهش کشف اصولی می باشد که در تمام جامعه صدق کند ، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد­، کاری بسیار وقت گیر و دشوار می باشد، پس محققین برای بجای آوردن پژوهش از جامعه نمونه گیری به اقدام می آورند و این نمونه به صورت کوچک شده کل جامعه مورد مطالعه خواهد بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد