عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

تعهد عاطفی معمولی ترین روش برخورد با تعهد سازمانی، روشی می باشد که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی با سازمان در نظر گرفته می گردد که بر اساس آن فرد اندازه تعهد بالایی به سازمان داشته، خود را همراه با سازمان دارای هویت می‌بیند، در کارها درگیر می گردد، در سازمان مشارکت دارد و از عضویت در سازمان لذت می‌برد (ناظم و قائد محمدی، 1387، ص 14)

تعهد مستمر، بیکر [1]تعهد سازمانی را بر اساس این نوع از تعهد، به عنوان تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده می باشد. بر این اساس، هر قدر که فرد تصور کند، در صورت ترک خدمت، هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد گردید، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد گردید.وی معتقد می باشد این تمایل به خاطر ذخیره شدن‌اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی می باشد که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت.(حضوری، 1381، ص 23)

تعهد هنجاری نشان دهنده ی یک نوع احساس تکلیف برای ادامه ی همکاری با سازمان می باشد. افرادی که دارای سطح، بالایی از تعهد هنجاری هستند احساس می‌کنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند (انصاری و همکاران، 1389، ص 42).در این تعهد، افراد ادامه فعالیت و انجام کار را وظیفه و تکلیف خود می‌دانند تا دین خود را نسبت به سازمان ادا، نمایند. بر اساس این دیدگاه، تعهد نوعی اعتقاد در ارتباط با مسئولیت فرد در سازمان می باشد(ناظم و قائد محمدی، 1387، ص 15)

می‌یر و آلن[2] (1997) اظهار می‌کنند که ارتباط مثبتی بین تعهد عاطفی و نگهداشت کارکنان هست. انتظار می‌رود هر دو نوع تعهد عاطفی و مستمر، منجر به افزایش تمایل اشخاص به ماندن در سازمان گردد. اگرچه که دلیل ماندن با تعهد عاطفی با دلیل ماندن با تعهد مستمر متفاوت می باشد. کارکنان با سطوح بالای تعهد عاطفی می‌مانند بدلیل اینکه خواست آنها می باشد که در سازمان بمانند، در حالی که آنان که دارای تعهد مستمر قوی هستند در سازمان می‌مانند بدلیل اینکه آنها مجبور به ماندن می‌باشند. از طرفی وینر و واردی [3]دریافتند ارتباط منفی بین تعهد هنجاری و تمایل به ترک شغل هست  (چنگ لیان چو، 2004، صص 73-72)

می‌یر و آلن با ترکیب عوامل اثرگذار شخصی، سازمانی و محیطی بر تعهد با اجزای سه گانه آن مدل سه بخشی زیر را برای تعهد سازمانی ارائه کردند.

[1] Becker

[2] Meyer & Allen

[3] wiener and vardi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد