عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

سؤالات پژوهش

1-5-1- سؤال اصلی

آیا ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی

آیا پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

آیا رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

آیا تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر معنا داری دارد.

1-6-2- فرضیه‌های فرعی

1- پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

2- رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

3- تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

 

1-7- متغیرهای پژوهش

1-7-1- متغیر مستقل

در‌این پژوهش ساختار سازمانی با ابعاد”پیچیدگی”، “رسمیت” و “تمرکز” به عنوان متغیر مستقل می‌باشد.

1-7-2- متغیر وابسته

در‌این پژوهش رضایت شغلی متغیر وابسته می‌باشد.

 

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش در حوزه مدیریت انجام شده و در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام می گردد که با توزیع و تحلیل پرسشنامه انجام می‌گیرد.

1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

برای انجام‌این پژوهش از داده‌های بدست آمده از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام در زمستان سال 1393 بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد