مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

. اهداف پژوهش:

  • هدف اصلی از انجام پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه توجه مشتریان (برند چیکا) نسبت به محصولات جدید این نام تجاری می باشد که از استراتژی تعمیم نام تجاری بهره گرفته اند.

به علاوه این پژوهش عوامل موثر بر این توجه و اندازه تاثیر هر یک را مورد مطالعه قرار می دهد.

6-1.  سوال های پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

 

7-1. فرضیه های پژوهش :

هدف از این پژوهش مطالعه تأثیرتعمیم نام تجاری برنگرش مصرف کننده از محصول جدید (مطالعه موردی برند چیکا ) می باشد. در ادامه با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده به ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد